Ustawa

Ustawa "wiatrakowa" zmieniona

10.02.2023

Sejm przyjął uchwałę zmieniającą poprzednią ustawę dotyczącą zasady instalowania turbin wiatrowych.

Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od terenów zabudowanych

z zachowaniem dodatkowych wymagań. Warunkiem zastosowania mniejszej odległości niż 10 – krotność wysokości wiatraka ma decydować wynik przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) przeprowadzonej w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W ocenie będzie brane pod uwagę wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP. Nowelizacja ustawy zakłada, również rezerwację 10% mocy instalowanej turbiny wiatrowej dla lokalnej ludności, którzy korzystaliby z wyprodukowanej energii na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec gminy, w której powstanie wiatrak, będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię elektryczną w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy. W przyjętej uchwale zostaje również, zniesiony zakaz budowy budynków w pobliży istniejących turbin. Zostały wprowadzone minimalne odległości od linii energetycznych przesyłowych, gdzie określono odległość 3 krotności średnicy wirnika z łopatami oraz 2 krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć. Zakazuje się budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od form ochrony przyrody - parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000. Przypomnijmy tylko, że w/w ustawa nie dotyczy mikroinstalacji tj. instalcji, których moc zainstalowana generatora nie przekracza 50 kWe.