Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Reteco sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988174 (dalej jako: „Spółka”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować w formie pisemnej pod adresem: ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków lub w formie elektronicznej pod adresem: reteco|reteco.pl| |reteco|reteco.pl.

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także: (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

  • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką lub w celu zapewnienia kontaktu ze Spółką.